Thủ tục: Thành lập, cho phép thành lập trường Tiểu học

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp thị xã;
- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.


* Trình tự thực hiện

(1) Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu:

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thị xã;

- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.

- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thị xã nhận kết quả.

(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:

- Cán bộ tại bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công tiếp nhận hồ sơ , thẩm định hồ sơ.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả thẩm định Lập báo cáo, tờ trình, dự thảo Quyết định; trình lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thị xã phê duyệt;

- Bộ phận chuyên trách của Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công thị xã trả kết quả cho cá nhân/tổ chức theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã.

* Thành phần hồ sơ

- Đề án thành lập trường;

- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp thị xã (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (Phòng Giáo dục và Đào tạo 15 ngày, UBND cấp thị xã: 10 ngày)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường tiểu học công lập);

- Tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường tiểu học tư thục).

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp thị xã;

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp thị xã.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư­ơng, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học;

b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính.

* Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học.Tin mới nhất